සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු සැකසීමේ මාලාව

自动称料装舟1
自动称料装舟2
自动称料装舟合
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත වෘත්තීය අභිරුචි ස්වයංක්‍රීය ආරෝපණය (ACM-100)
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත වෘත්තීය අභිරුචි ස්වයංක්‍රීය ආරෝපණය (ACM-100)
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත වෘත්තීය අභිරුචි ස්වයංක්‍රීය ආරෝපණය (ACM-100)

ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත වෘත්තීය අභිරුචි ස්වයංක්‍රීය ආරෝපණය (ACM-100)


For instance, as per ACM-100, the powder can be charged in automatically with a better uniformity and lower labor cost.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Automation & hi efficiency

● Loading well distributed & good density uniformity

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්