සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු සැකසීමේ මාලාව

整形机
අඩු වියදම් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් අභිරුචි විශේෂ වට පට්ටල (SL100-600)

අඩු වියදම් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් අභිරුචි විශේෂ වට පට්ටල (SL100-600)


SL100-600 is used to cut/shape the bars or pipes coming out of the DBCIP. It is customizable to meet specific product’s needs.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Reduce machining allowance after sintering

● Improve efficiency of subsequent finishing

● Reduce comprehensive cost

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්