සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු නිෂ්පාදන උදුන මාලාව

压坯机
压坯1
Increase The Production Capacity Of Carbon Tube Furnace And Upgrade The Fitting Press
Increase The Production Capacity Of Carbon Tube Furnace And Upgrade The Fitting Press

Increase The Production Capacity Of Carbon Tube Furnace And Upgrade The Fitting Press


This machine is applied in pressing of Tungsten and Carbon powder into cylindrical or square billet before carburizing.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

It can be used as auxiliary equipment with Carbon Tube Furnace to increase production capacity by 20%.

පරීක්ෂණයක්