සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු නිෂ්පාදන උදුන මාලාව

පූර්ණ
සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය රොටරි අඩු කිරීමේ උදුන

සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය රොටරි අඩු කිරීමේ උදුන


Tungsten Oxide or other metallic oxide powder can be reduced by H2  in this furnace, to produce Tungsten or other pure metal.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● The furnace demonstrate good temperature uniformity performance, and achieves complete reduction by turning over powder uniformly during furnace drum rotation, obtaining stable grain size pure metal powder.

● This furnace is designed with 6 heating zones, thus allowing large range of temperature adjustment options.

● The structure is relatively simple and has fewer moving parts. With stable operation, it requires low maintenance and operating cost.

The reinforced heat insulation structure demonstrate excellent performance and low energy consumption.

● The operating cost is lower than that of a conventional multi-tube furnace, and do not need to consider the cost of boat.


වාසි

● Best Temperature Uniformity
● Low Maintenance & Operation Cost

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

2

පරීක්ෂණයක්