සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු නිෂ්පාදන උදුන මාලාව

回转炉
රොටරි කැල්සිනේෂන් උදුන (H0.5WO3 & WO2.72/W18O49)

රොටරි කැල්සිනේෂන් උදුන (H0.5WO3 & WO2.72/W18O49)


කැල්සීන් ඇමෝනියම් ටංස්ටේට් සහ ඇමෝනියම් මොලිබ්ඩේට් කුඩු පිළිවෙලින් ටංස්ටන් ඔක්සයිඩ් සහ මොලිබ්ඩිනම් ඔක්සයිඩ් කුඩු වලට.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● The move-asleep sealing joint is made of graphite ring with spherical surface, with good sealing performance.

● The heating elements hanged on three sides of the hearth ensure temperature uniformity.

● The refractory lining is made up of fiber blankets with good heat isolation performance.  

● Atmosphere: H2, N2 or Air. Pressure can be auto-controlled within ±10KPa.

● Continuous Loaded by a dosing screw feeder, automatically continuous unload using an air-lock rotary valve.

● The rotating speed of the drum and the screw feeder can be stepless-changed.

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1


2

පරීක්ෂණයක්