සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

1
නිරවද්‍ය අනුකූලතා පාලන අභිරුචි ZrO2 සෙරමික් රික්තක ව්‍ලැකනින් වර්නස්

නිරවද්‍ය අනුකූලතා පාලන අභිරුචි ZrO2 සෙරමික් රික්තක ව්‍ලැකනින් වර්නස්


Mainly used for blackening ZrO2 ceramic products, such as ZrO2 knifes and ZrO2 accessories.
The consistency of blackness is well controlled.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය
තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්