සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

高温硬度计
Vickers සම්මත ඉහළ උෂ්ණත්ව දෘඪතාව පරීක්ෂක (පේටන්ට්)

Vickers සම්මත ඉහළ උෂ්ණත්ව දෘඪතාව පරීක්ෂක (පේටන්ට්)


This machine is DMF’s patented product, which can measure hardness of sample material under high temperature.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Max. working temperature        1200℃

● To avoid oxidation of sample material at high temperature, vacuum or protective atmosphere is applied.

● The tester machine adopts Vickers hardness standard, with high-temperature indentation and normal-temperature measurement. High temperature online measurement is also available.

● The ordinary durometer can only measure the hardness of the object’s surface under normal temperature, while some materials, such as cemented carbide, only work under high temperature (above 900℃).

● In order to know the material’s high-temperature performance, we need to test their hardness under high temperature accordingly.

පරීක්ෂණයක්