සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

定碳炉
රසායනාගාර ඌෂ්මකවල කාබන් අන්තර්ගතය පිළිබඳ බේරුම්කරණ විශ්ලේෂණය සඳහා ඉහළ නිරවද්‍ය ස්ථාවර අගයක්

රසායනාගාර ඌෂ්මකවල කාබන් අන්තර්ගතය පිළිබඳ බේරුම්කරණ විශ්ලේෂණය සඳහා ඉහළ නිරවද්‍ය ස්ථාවර අගයක්


Accurately measure Carbon content

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

1

● Adopt the method to measure weight of CO2, with better precision than the commonly used volume-method.

● The tolerance for measuring content of Carbon(around 6%) in the WC can be controlled within 0.02%.

● The device can be used for fixing value and arbitration analysis.

● Working temperature    1350 ℃

පරීක්ෂණයක්