සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

ෆෙරෝ
සින්ටර් කිරීමේ නිරවද්‍ය මිනුම් විශේෂ ක්‍රියාවලි උෂ්ණත්ව පාලන වළල්ල (PTCR)

සින්ටර් කිරීමේ නිරවද්‍ය මිනුම් විශේෂ ක්‍රියාවලි උෂ්ණත්ව පාලන වළල්ල (PTCR)


The ring measures temperature uniformity, and also the actual heat treatment temperature of the sample product, made by FERRO, France.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

මාන
External diameter         20mm
Internal diameter          10mm
Thickness                7.0mm

Sintering atmosphere
It is suitable for sintering atmospheres such as O2, N2, air, vacuum, or reduction (pre-sintering is required) etc.

මිනුම් අපගමනය     <3

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්